Logowanie


Aby zalogować się do usługi Interkonto należy podać:

- numer identyfikacyjny - Login,

- Hasło systemowe (logowania).

 

Lista TAN (lista haseł jednorazowych)

Jest to lista z nadrukowanymi hasłami do autoryzacji/wykonywania transakcji dokonywanych przez Internet. Lista haseł jednorazowych jest przypisana do konkretnego Loginu.

Lista zawiera 50 haseł jednorazowych oznaczonych kolejnymi numerami. Kolejność wpisywania haseł jednorazowych kontrolowana jest przez system.

 

Hasła SMS

Są to hasła jednorazowe wysyłane przez Bank na podany w Dyspozycji numer telefonu komórkowego, służące do autoryzacji operacji dokonywanych przez Internet.

 

Blokowanie dostępu do usługi

Trzykrotne błędne podanie przez użytkownika Hasła podczas logowania, powoduje zablokowanie dostępu do usługi.

 

Trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość   wykonywania transakcji - zalogowanie do usługi jest nadal możliwe.

 

Aby odblokować dostęp, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Pomocy pod numerem: 801 622 717 lub +48 43 678 31 79 w dni robocze pracy Banku - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00.


 

Należy pamiętać, iż bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy nie tylko od rozwiązań informatycznych, ale przede wszystkim od samych użytkowników usługi, którzy winni przestrzegać następujących zasad:


 

1. Logując się do usługi Interkonto należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.

 

Wszystkie operacje po zalogowaniu się do usługi, są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Sygnalizowane jest to symbolem kłódki w oknie przeglądarki (najczęściej na górnym pasku adresu lub dolnym pasku stanu, zależnie od rodzaju przeglądarki i jej wersji), co oznacza, że strona jest szyfrowana i bezpieczna.

 

Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, o szczegółach certyfikatu.

 

Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w adresie strony widnieje oznaczenie HTTPS.

Do usługi można się zalogować ze strony głównej Banku - http://www.bspoddebice.pl wybierając opcję Logowanie Interkonto (prawa górna część strony) lub bezpośrednio z adresu https://ibs.bspoddebice.pl

 

2. Nie należy podawać swojego Loginu, Hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną.

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach:

 

3. Nie należy podawać swojego Hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.

 

4. W przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych należy niezwłocznie dokonać jej blokady. W każdej chwili można samemu usunąć za pomocą usługi listę haseł jednorazowych.

 

5. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy nosić zapisanego Loginu z Hasłem dostępu wraz z listą haseł jednorazowych.

 

6. Należy unikać logowania do usługi Interkonto z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych).

 

7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu, instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco uaktualniać według zaleceń producenta oprogramowania.

 

8. Opuszczenie systemu należy wykonywać poprzez funkcję Wyloguj, a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

Wszelkie nieprawidłowości lub zachowania budzące wątpliwość należy zgłaszać pod numerem: 801 622 717 lub +48 43 678 31 79 w dni robocze pracy Banku - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00 lub na adres e-mail: ebanking@bspoddebice.pl